• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Відділ персоналу


Основні завдання:

 • реалізація державної політики з питань управління персоналом у ТУ БЕБ в Одеській області;
 • забезпечення здійснення керівником ТУ БЕБ в Одеській області своїх повноважень з питань управління персоналом;
 • забезпечення організаційного розвитку ТУ БЕБ в Одеській області;
 • добір персоналу ТУ БЕБ в Одеській області;
 • розвиток персоналу та організація підвищення рівня професійної компетентності працівників ТУ БЕБ в Одеській області;
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 • документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;
 • забезпечення роботи щодо проходження служби особами, які мають спеціальні звання БЕБ відповідно до Положення про проходження служби;
 • документальне оформлення прийому на роботу та подальшої трудової діяльності осіб, які уклали трудовий договір з БЕБ;
 • організація проведення стажування.

Основні функції:

 • організовує роботу щодо розробки структури ТУ БЕБ в Одеській області;
 • вносить пропозиції керівнику ТУ БЕБ в Одеській області з питань удосконалення управління персоналом;
 • здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника ТУ БЕБ в Одеській області з питань управління персоналом та надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів ТУ БЕБ в Одеській області;
 • організовує роботу щодо розроблення посадових інструкцій працівників ТУ БЕБ в Одеській області, які затверджує Директор БЕБ, їх перегляду на відповідність встановленим законодавством вимогам та з метою виявлення потреб у внесенні до них змін, а також надає консультативну допомогу щодо розроблення та внесення змін до посадових інструкцій;
 • проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
 • аналізує кількісний та якісний склад персоналу в ТУ БЕБ в Одеській області, вивчає поточну потребу в такому персоналі, прогнозує перспективну потребу в персоналі з урахуванням довгострокових цілей ТУ БЕБ в Одеській області та вносить відповідні пропозиції керівнику ТУ БЕБ в Одеській області;
 • готує проєкт умов проведення конкурсу на відповідну вакантну посаду, включаючи спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «Б» і «В» з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 • розміщує у встановленому порядку на Єдиному порталі вакансій державної служби наказ керівника ТУ БЕБ в Одеській області про оголошення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» та умови його проведення, а також інформацію про переможця (переможців) конкурсу або їх відсутність;
 • розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад в ТУ БЕБ в Одеській області, повідомляє кандидатів про результати розгляду поданої ними інформації для участі у конкурсі, результати розв'язання ситуаційних завдань, проведення співбесіди, допущення (недопущення) до наступного етапу конкурсу, а також здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору відповідно до законодавства;
 • здійснює заходи щодо організації та координації процедури адаптації новопризначених працівників в ТУ БЕБ в Одеській області з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 • здійснює заходи щодо організації оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, узагальнює результати виконання завдань державними службовцями, надає консультативну допомогу з питань проведення оцінювання
 • складає разом з державними службовцями ТУ БЕБ в Одеській області індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальні програми професійного розвитку таких державних службовців; вивчає та узагальнює потреби державних службовців у професійному навчанні й вносить керівнику ТУ БЕБ в Одеській області пропозиції щодо організації професійного навчання для створення сприятливих умов професійного розвитку державних службовців;
 • здійснює моніторинг наявних програм підвищення кваліфікації, що пропонуються суб'єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами), зокрема на вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», та інформує про можливість навчання за такими програмами персонал ТУ БЕБ в Одеській області;
 • здійснює нарахування та облік кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи за проходження професійного навчання; проводить за рішенням керівника ТУ БЕБ в Одеській області оцінювання результативності професійного навчання державних службовців відповідно до законодавства;
 • організовує роботу щодо стажування державних службовців, детективів та молоді;
 • веде встановлену звітно-облікову документацію, готує звітність з кадрових питань;
 • забезпечує підготовку документів щодо призначення, переведення та звільнення персоналу ТУ БЕБ в Одеській області;
 • проводить роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів про проходження державної служби, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов таких контрактів у порядку, встановленому законодавством;
 • забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в ТУ БЕБ в Одеській області;
 • забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", готує довідку про її результати;
 • організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, Присяги особами, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України ознайомлює працівників з правилами внутрішнього службового (трудового) розпорядку, правилами внутрішнього розпорядку для осіб, які мають спеціальні звання ТУ БЕБ в Одеській області, посадовими інструкціями (службовими обов’язками) та іншими документами;
 • оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, спеціальних звань особам, яких прийнято на службу до ТУ БЕБ в Одеській області;
 • організовує роботу щодо обліку, оформлення, видачі та зберігання службових посвідчень персоналу ТУ БЕБ в Одеській області;
 • розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу ТУ БЕБ в Одеській області, державними нагородами, веде відповідний облік;
 • обчислює стаж роботи, досвід роботи у відповідній сфері, досвід роботи на керівних посадах, стаж державної служби для призначення на відповідну посаду державної служби та під час проходження служби;
 • проводить моніторинг своєчасності встановлення надбавок за вислугу років;
 • формує графік відпусток працівників ТУ БЕБ в Одеській області, готує проєкти актів щодо надання відпусток персоналу, веде облік відпусток;
 • у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження працівників ТУ БЕБ в Одеській області;
 • здійснює роботу, пов'язану з обліком трудової діяльності, заповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) працівників ТУ БЕБ в Одеській області;
 • веде військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів в ТУ БЕБ в Одеській області;
 • розглядає і готує відповіді на звернення та запити громадян, підприємств, установ та організацій, народних депутатів, посадових осіб, адвокатів, запити на інформацію, надає іншу інформацію з питань, віднесених до його компетенції;
 • здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, правил внутрішнього розпорядку для осіб, які мають спеціальні звання в ТУ БЕБ в Одеській області;
 • за дорученням керівника ТУ БЕБ в Одеській області перевіряє дотримання законодавства про працю, державну службу та стан управління персоналом в структурних підрозділах ТУ БЕБ в Одеській області;
 • організовує проведення класифікації посад державної служби в ТУ БЕБ в Одеській області відповідно до законодавства;
 • разом з іншими структурними підрозділами ТУ БЕБ в Одеській області:
 • організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
 • подає пропозиції керівнику ТУ БЕБ в Одеській області щодо планування службової кар'єри персоналу, планового заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями та посад, що передбачають спеціальні звання в ТУ БЕБ в Одеській області згідно з вимогами до професійної компетентності;
 • спільно з Відділом бухгалтерського обліку опрацьовує штатний розпис ТУ БЕБ в Одеській області та організовує роботу щодо матеріального стимулювання персоналу ТУ БЕБ в Одеській області;
 • у межах компетенції оформляє і видає працівникам ТУ БЕБ в Одеській області довідки з місця роботи;
 • проводить іншу роботу, розробляє і бере участь у розробленні проєктів документів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
 • готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу БЕБ;
 • у межах своєї компетенції, надає пропозиції до звіту
  про діяльність ТУ БЕБ;
 • проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю, державну службу та проходження служби особами начальницького складу в підрозділах БЕБ, виконує інші функції, передбачені законодавством.

Контакти:

Поштова адреса: Територіальне управління БЕБ в Одеській області, 

                                вул. Корольова академіка, 16/1, м. Одеса, 65114

Електронна адреса: odesa@esbu.gov.ua

Контактний телефон: (048) 230 36 06

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux